tanítás

Bizonyságtétel Jézus Krisztusról

Vajjon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! 
Mert nem tehetjük, hogy a miket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.
ApCsel 4,19-20

 

 

Igék az elmélkedéshez és a tanulmányozáshoz:

Mk 5,19
1 Ján 1,3
Ján 12,42-43
Róma 1,15-16
2 Kor 5,9-15
1 Kor 13,4-7
Ján 13,34-35
Mt 5,16
2 Kor 3,1-3
1 Pét 3,15
1 Kor 2,4-5
Ján 9,25
ApCsel 26,1-29
1 Kor 15,3-4
Ef 6,17
Zsid 4,12

Testvéri közösség

Hanem az igazságot követvén szeretetben,
mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban; 
A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén
az ő segedelmének minden kapcsaival,
minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti
a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.
Ef 4,15-16

 

Beszélgetés Istennel

Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek.
Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk;
de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 
A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata,
mert Isten szerint esedezik a szentekért.
Róm 8,26-27

 

Isten Igéje életedben 2.

A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre,
a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 
Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
2 Tim 3,16-17

 

Élet Jézus Krisztussal 4. füzet 2. lecke befejezése. Élet Isten Igéjével.

Az engedelmes keresztyén 3.

Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád. 
Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.
Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek. 
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.
Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
Jak 4,6-8

 

Az engedelmes keresztyén 2.

Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád. 
Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.
Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek. 
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.
Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
Jak 4,6-8

 

Az engedelmes keresztyén 1.

Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád. 
Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.
Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek. 
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.
Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
Jak 4,6-8

 

A benned lakó Szentlélek

"Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok:
és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában
és a földnek mind végső határáig."
ApCsel 1,8

 

Élet Jézus Krisztussal sorozat 3. füzet utolsó, 4. leckéje a Szentlélekkel való kapcsolatról. Jó hosszú igeismétléssel. Végigvettük ezt a hosszú leckét, kiegészítettem néhány ponton, így még gyakorlatibb lehetett...