Megtanulandó Igék

Élet Jézus Krisztussal I.


A megváltás bizonyossága

1 Ján 5,11-12.

És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.
 


Az imameghallgatás bizonyossága

Ján 16,24

Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.

 


A győzelem bizonyossága

1 Kor 10,13

Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.

 


A bűnbocsánat bizonyossága

1 Ján 1,9

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
 


A vezetés bizonyossága

Péld 3,5-6

Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismerd őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.

 
 

Élet Jézus Krisztussal II.


Élet Krisztusban

Ján 15,5

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

 


Élet Isten Igéje által

ApCsel 20,32

És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt.

 


Élet Isten Lelke által

Róm 8,14

Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

 


Élet hit által

2 Kor 5,7

Mert hitben járunk, nem látásban.

 


Élet szeretet által

1 Ján 4,11

Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.

 


Keresztény élet – közösségi élet

1 Ján 1,7

Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

 


Bizonyságtevő élet

1 Pét 3,15

Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.

 


Adakozó élet

2 Kor 9,7

Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.

 
Élet Jézus Krisztussal III.


Isten gondot visel rád

Ján 5,24

Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

 


Jézus Krisztus személye

Róm 9,5

Akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen.

 


Krisztus munkája

ApCsel 4,12

És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

 


A benned lakó Szentlélek

ApCsel 1,8

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig.

 

Élet Jézus Krisztussal IV.
 


 

Az engedelmes keresztény

Jak 4,6-8 

Az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.

 


 

Isten Igéje életedben

2 Tim 3,16-17

A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

 


Beszélgetés Istennel

Róm 8,26-27

Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

 


Testvéri közösség

Ef 4,15-16
Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban. Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.


 


Bizonyságtétel Jézus Krisztusról

ApCsel 4,19-20.

Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajon igaz dolog-e Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogysem Istenre, ítéljétek meg!Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.

 


 

Média