Jézus

"És Ő (Jézus) előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn. És Ő a feje a Testnek, az Egyháznak: Aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben Ő legyen az első (Jézus). Mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség. (Jézusban). És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezve az Ő keresztjének vére által. Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben." (Kol 1,17-20)

 

1./ Isten jobban tudja... Ha oda szeretne jönni valaki Őhozzá, nem tudja kikerülni Jézust.

2./ Mai világunkban sokan mondanak mindenfélét Róla, de Ő a Megváltó, Aki a vérével békéltetett meg bennünket Istennel.

3./ A Bárány vére kikerülhetetlen. Sokan beszélnek összevisszaságokat, de Jézus Krisztus vére nélkül nincs bűnbocsánat, nincs új kezdés, nincs újjászületés, nincs Isten országa az életedben.

4./ S tudod mi a csoda? A Szentlélek csoda? Az, hogy amikor igent mondasz Neki, amikor befogadod őt, akkor belül, a szíved legmélyén Jézus naggyá lesz. Elkezdesz vágyni rá, hogy mindenki megismerje Őt, hogy elismerjék Őt annak, Aki, és hogy befogadják Őt az emberek. S vágyod, hogy dicsőítsék, és hódoljanak Neki. Senki nem mondja ezt neked, nem külső elvárás, nem külső kényszer, hanem egyszerűen belülről felfakad ez a vágy, és visz, sodor magával, és gyönyörűségedre van, ha dicsőítheted Őt, és akarod, hogy Ő dicsőüljön meg. Ez egy csoda, egy belső csoda. A Szentlélek munkája benned. S ez egész életedre kihat, ha Vele jársz.

 

Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy Te vagy, Akiben minden megbékéltetett, és mindenki megbékéltetik. Te vagy, Aki kereszted vére által mindent kifizettél, és most is végzed a megbékéltetést. Köszönöm, hogy TE vagy a Győztes. És tudom, hogy elvégzed, és megteszed, véghez fogod vinni. Ámen.

 

"Titeket is, akik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben [gyönyörködő] értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett (mármint Jézus). Az Ő emberi testében a halál által (keresztjének vére által), hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állítson titeket Ő maga elé (amikor majd eljön)." (Kolossé 1, 21-22)

 

1./ Ez az igazi csoda. Ahogy korábban éltem és gondolkodtam, nem sokan várták volna, hogy egy nap az Úré leszek.

2./ "Elidegenült" voltam, sőt, "ellenség", mert az elmém (értelmem - ösztöneimmel és vágyaimmal, természetemmel együtt) gonosz cselekedetekben gyönyörködött.

- Ez jellemző azokra, akik Isten nélkül élnek e világon

(„Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon.” Efézus 2,12).

- Ez a világ természetes folyása szerint való gondolkodásmód

(„Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is.” Efézus 2,1-3).

- Ez az az állapot, amikor e világ istene (az ördög) megvakítja a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangéliumát („Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, a mint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el; Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint a kik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten ígéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha mégis leplezett a mi evangyéliomunk, azoknak leplezett, a kik elvesznek: A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe.” 2Korinthus 4,1-4).

- Erről írt egy teljesen elferdült életű ember, így fogalmazva: "És én a természetemnek megfelelően élek, és ezért boldog vagyok (élvezem az életemet)". Ez az az állapot, amiről itt az Ige beszél: "gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelemmel" él az ember,"a természetemnek megfelelően".

3./ Mekkora csoda, amikor feltámad a vágy az emberben a Teremtője után. Amikor vágyni kezd arra, hogy megismerje Őt, és meglássa, mit tervezett Ő, mit gondolt el az életével kapcsolatban!

4./ S ahogy az ember elkezd vágyni rá, hogy megismerje Őt, és megértse az Ő tervét, s meghallja az Ő hangját, elindul a megbékéltetés útján... Legalábbis errefelé veszi útját. S a megbékéltetés útja Jézus útja.

- "...most mégis megbékéltetett (mármint Jézus). Az Ő emberi testében a halál által (keresztjének vére által)..."

- Tehát a megbékéltetés a golgotai kereszt, a kereszten megtörtént megváltás útján jön be az életünkbe.

- Másként nem lehet megtalálni a békességet Istennel. Miért? Mert a "gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelemből" a bűneink bocsánatához kell eljutnunk, és a bűnbocsánatért nem más fizetett, mint az Isten Báránya, a Megváltó Úr Jézus Krisztus. És nem mást fizetett, mint saját életét, fenn, a golgotai kereszten. Vérét.

 

Mi volt a cél?

"Titeket is, akik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben [gyönyörködő] értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett (mármint Jézus). Az Ő emberi testében a halál által (keresztjének vére által), hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állítson titeket Ő maga elé (amikor majd eljön)." (Kolossé 1, 21-22)

 

5./ A cél egyértelműen az volt, hogy Őelé tudj állni. Ne kelljen elmenekülnöd a bűntudat, a szégyen, a sötétség felismerése miatt, hanem meg tudj állni Őelőtte, mint akit Ő megszentelt, megtisztított, sőt, feddhetetlenné tett.

6./ Ő közösséget akar. Azt akarja, hogy Vele elrejtett, benső közösségben élhess, teljes békességben, s ehhez nem más út vezetett, mint a megváltás útja.

7./ Ez az, amit csak Jézus tudott megtenni, és Ő ezért jött el, hogy ezt megtegye, elvégezze.

 

Uram, köszönöm, hogy megtetted, és behívtál ebbe a közösségbe. Köszönöm a csodát, hogy el tudtad végezni bennem, megnyertél, megmentettél, és új természetet adtál, ami Benned gyönyörködik, és abban, ami tiszta, ami kedves Neked, és ami méltó Hozzád. Ez csoda, és gyönyörű, és ajándék. Köszönöm Neked. Ámen.