Az Úr Jézus életvezetési tanácsai

Az emberek néha annyira buta, kicsi dolgokon szúrják el... "Hogy érzem éppen magam?", vagy "Mennyit kell még várni?", stb.

Ézsau egy tál lencséért eladta az elsőszülöttségi jogát Jákóbnak. Igaz, hogy:

a./ nem gondolta, hogy ekkora lesz a tét,

b./ nem gondolta, hogy "nem babra megy a játék",

c./ Isten is látta előre, hogy ő ennyire nem veszi semmibe azt, ami pedig egész életét meghatározhatja,

d./ Jákób is nagyon "rajta volt", hogy megszerezze tőle ezt a jogosultságot,

De tény, hogy Ézsau egyszerűen nem törődött azzal, hogy mit veszít... Mert "éhes volt", és mert "fáradt volt", és ezt "mindenki megértheti".

„Jákób egyszer valami főzeléket főze, és Ézsaúmegjövén elfáradva a mezőről, Monda ÉzsaúJákóbnak: Engedd, hogy ehessem a veres ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezék nevét Edomnak. Jákób pedig monda: Add el hát nékem azonnal a te elsőszülöttségedet. És monda Ézsaú; Ímé én halni járok, mire való hát nékem az én elsőszülöttségem? És monda Jákób: Esküdjél meg hát nékem azonnal, és megesküvék néki és eladáaz ő elsőszülöttségét Jákóbnak. S akkor JákóbadaÉzsaúnak kenyeret, és főtt lencsét, és evék és ivék, és felkele és elméne. Így veté meg Ézsaú az elsőszülöttséget.” 1Mózes 25, 29-34

Az Úr Jézus tanít, hogy a másodlagos dolgok soha ne tudják elvenni az első helyre tartozók helyét. Soha ne az határozzon meg, hogy pillanatnyilag hogy érzel, ne az legyen a vezérlőd, hogy "mások mit várnak el", vagy hogy "mi a szokás" ebben a helyzetben.

Persze nem vagyunk "aszkéták" vagy önsanyargató jógik, és nem vagyunk állandóan "formabontó nonkonformisták", állandó "polgárpukkasztók", de a tény, hogy az Isten országa mindig az első helyen van az életünkben, és először mindig azt keressük, mi az Ő országa, mi az Ő igazsága, abban a helyzetben... Ez a meghatározó. És minden más csak utána...

Ez az Úr Jézus életvezetési elveihez tartozik. És ez csak akkor hatja át az életedet, ha folyamatosan kapcsolatban vagy Vele.

Ézsaut "nem érdekelte" az Istentől elkészített jövő... Ő "halni járt" a vadászatokra, és "enni akart", ez határozta meg. Jákóbnak fontos volt az, amit úgy érzékelt, hogy a jövőjét határozza meg. És az Úr Jézus szereti, amikor a jövőt tartod a szemed előtt, a maradandót, azt, ami meghatározza a te jövődet és másokét. Ez a hit szempontja.

"Az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm." Róma 14,17.

Amikor vetsz, amikor adakozol, a jövőt látod magad előtt. És amikor Evangéliumot hirdetsz, amikor "időben adakozol", s "bátorságban vetsz", akkor is a jövőt tartod a szemed előtt. Megindul a szíved, szeretsz, és ennek alapján cselekszel, de közben a jövőt készíted elő.

Ez az Isten országa.

Vannak, akik a körülményeket akkora úrnak tartják: "Kapnak-e szabadságot?", vagy "Lesz-e rá pénzük?" - hogy ettől teszik függővé a dolgokat. Pedig ha az Úr hív téged, Ő el tudja intézni a szabadságot és a pénz kérdését is... Csak az a kulcskérdés, hogy adod-e magad, a jövőre, arra, amit Ő készít elő... És akarod-e valójában, amit Ő akar... Vagy széttárod kezedet, hogy "mindenki megértheti", milyen "nehéz helyzetben vagy", és "mennyire nem fog összejönni", amit "várnak tőled", vagy éppen, amit az Úr Jézus "vár tőled"... Ő is "megértheti"...

Lehet, hogy megérti, és lehet, hogy mások is megértik, de az élet tovább megy... És a nem ismétlődő lehetőségek kimaradnak, és mi lesz akkor, ha jóllaktál egy tál lencsével, egy kenyérrel, és közben a jövőről lemaradtál?

Gondolod, hogy Jézus úgy fog visszajönni, hogy majd nagyon hangosan előre beharangozza? A legtöbb ember lencse és kenyér miatt fog lemaradni, amiatt, amit "mindenki megérthet"... Kint lesz a földeken, ott alszik majd az ágyban... És mivel ez tölti el, és nem figyel az Úrra, nem hallgat Rá, és nem enged Neki, ezért nem hallja majd meg a szót, hogy indulni kell... Mint Lót családtagjai sem hallották... Azt hitték, "viccel az öreg"... És ott maradtak. Sőt, még Lót felesége is, ahogy visszavágyakozott a maga "lencséje" után, ott ragadt a kénköves só esőben. Oszloppá vált, aki mindig figyelmeztet arra, hogy mi igazán a fontos... (Az Úr Jézus világosan beszél erről az Evangéliumban, és pontosan az Ő visszajövetelével kapcsolatban.

„Hasonlóképen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De a mely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: Ezenképen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik. Az nap, a ki a háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye; és a ki a mezőn, azonképen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére! Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt. Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. Két asszony őröl együtt; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. Ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. És felelvén, mondának néki: Hol, Uram? Ő pedig monda nékik: a hol a test, oda gyűlnek a saskeselyűk. Lukács 17,28-36.Amire utalt: „Mikor a két angyal estére Sodomába jutott, Lót Sodoma kapujában űlvala, és a mint meglátá őket Lót, felkeleeléjök, és arczczal a földre borúla. És monda: Ímé én Uraim kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, és háljatok ott, és mossátok meg lábaitokat; reggel korán felkelhettek és indulhattok útatokra. Azok pedig mondának: Nem, hanem az utczán hálunk meg. De nagyon unszolá őket, és betérének hozzá, és bemenének az ő házába; ő pedig szerze nékik vendégséget, és pogácsát is süte, és evének. Lefekvésök előtt a város férfiai, Sodomaférfiaikörűlvevék a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. És szólítákLótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, a kik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket. És kiméne Lót ő hozzájok az ajtó eleibe, és bezárá maga után az ajtót. És monda: Kérlek atyámfiai, ne cselekedjetek gonoszságot. Ímé van énnékem két leányom, a kik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velöka mint néktek tetszik, csakhogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivelhogy az én hajlékom árnyéka alá jöttenek. Azok pedig mondának: Eredj el innen. Ismét mondának: Ez egy maga nálunk a jövevény s ő szabja a törvényt? Majd gonoszbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal. És reá rohanának a férfiúra, Lótra, felette igen, és azon valának, hogy betörik az ajtót. De kinyújták azok a férfiak kezeiket, és bevonákLótot magokhoz a házba és bezárák az ajtót. Az embereket pedig, kik a ház ajtaja előtt valának, vaksággal verék meg kicsinytől nagyig, annyira, hogy elfáradának az ajtó keresésében. És mondának a férfiak Lótnak: Ki van még itt hozzád tartozó? vődet, fiaidat és leányaidat, és mindenedet, a mi a tied a városban, vidd ki e helyből. Mert mi elvesztjük e helyet, mivelhogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt; és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt.Kiméne azért Lót, és szóla az ő vőinek, kik az ő leányait elvették vala, és monda: Keljetek fel, menjetek ki e helyből, mert elveszti az Úr e várost; de az ő vőinek úgy tetszék, mintha tréfálna. És mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az Angyalok Lótot, mondván: Kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy el ne veszsz a városnak bűne miatt. Mikor pedig késedelmeskedék, megragadák a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét és két leánya kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, és kivivék őt: és ott hagyák a városon kívül. És lőn mikor kivivék őket, monda az egyik: Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken; a hegyre menekülj, hogy el ne veszsz. És monda Lót nékik: Ne oh Uram! Ímé a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, melyet mutattál irántam, hogy életemet megtartotta: de én nem menekűlhetek a hegyre, nehogy utólérjen a veszedelem, és meghaljak. Ímhol az a város közel van, hogy oda fussak, kicsiny is, hadd menekűljek kérlek oda, lám kicsiny az; és én életben maradok. 1Mózes 19, 1-20

 

Uram, én Téged akarlak, minden körülmények között, minden helyzetben, azt, amit Te most, erre az időre elkészítettél, a Te akaratodat, azt, amit Te szeretnél... Én ezt akarom, és köszönöm, hogy tanítasz, vezetsz, és meg fogsz őrizni ebben, nem hagyod, hogy lencse, kenyér, fáradtság, emberek elvárása elválasszon engem ettől... Teljességgel akarok mindent, amit te szeretnél, amit Te akarsz, teljességgel, és kérlek, végezd el bennem, hogy ne maradjon ki semmi, amit Te jónak, helyesnek gondolsz és akarsz. Ámen.