Megnyugtat...

"Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály - itt egy kicsi, ott egy kicsi. (Annak a kornak a vallási megközelítése teli volt ilyen "ember-alkotta" szabályrendszerrel, amit Őrá is rá akartak kényszeríteni - s ezek a szabályok senkit nem tudtak megtartani.) Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez. (Ez történt Pünkösdkor, amikor a megváltás alapján a Szentlélek kiáradt a tanítványokra, hogy a megnyugtatás és megmentés üzenetét közel hozzák kortársaikhoz, erővel és bölcsességgel.) Ő, Aki ezt mondta nekik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés!" (Ézsaiás 28,10-12)

 

1./ Ő ezt mondta - tanítványainak is, és mindazoknak, akik ott éltek ebben a "szabálytengerben", ezek közt a békességet nem hozó, betarthatatlan elvárások közt:

- "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. (Ő ezért jött. Ő adja, és fogja is adni, mindenkor ezt a nyugalmat, az Ő mennyei békességét.) Vegyétek föl magatokra az én igámat (!!! - érdekes, így kezdődik ez az egész megbékéltetési folyamat), és tanuljátok meg tőlem (!!! - és tanulunk is, újra és újra, ahogy megismerjük Őt), hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek (a békesség, a megbékélés, a mennyei nyugalom megtalálása szoros összefüggésben van Ővele, személyesen, és azzal, hogy Őhozzá kapcsolódunk, az Ő követésébe állunk be). Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű." (Máté 11,28-30)

 

2./ Ez más, mint ahogy az emberek gondolkodnak.

- Ők az "igáktól" való "megmenekülést" látják a megnyugvás útjának... De az Úr Jézus azt mondja: nem tudsz békességre jutni, ha nem hordasz igát. Csak az a kulcskérdés, hogy a helyes igát hordd, azt, amelyik Jézussal kapcsol össze. (Tehát nem magad-választotta "rabszolgaságokat", amik majd "nyugalmat" és "szabadságot" ígérnek, látszólag, de valójában bekapcsolnak egy kíméletlen menetbe, amiből nem lesz valódi békesség és boldogság.)

- Ő nem úgy jött, hogy "majd azt csinálok, amit akarok", és akkor "nyugodt leszek". Nem.

 

3./ Neki volt küldetése, és ez a küldetés összekapcsolta az Atyával, a Mennyel. És ez a küldetés azt jelentette, hogy újra és újra olyan helyzetben találta magát, amit emberek nem nagyon kerestek volna maguknak. De Ő benne volt Atyja akaratában, és ezért boldog volt, és békességben maradt, és betöltötte a célt, amiért eljött.

- Ha te is betöltöd, ott lesz természetfeletti módon az Ő békessége. Az Ő megnyugtatása.

a./ Átveszed az Ő békességét, amit a Golgotai kereszten fizetett ki. "Békességünk büntetése Rajta van..." („Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.”Ézsaiás 53, 4-6)

b./ Lakni fog benned, minden "szabálybetöltéstől függetlenül", hiszen Ő, helyetted, teéretted betöltött már minden "elvárást"... Az igazság gyümölcse békesség lesz. "Megigazulván azért hit által, békességünk van istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által." (Róma 5, 1)

c./ S ahogy Vele jársz, ahogy beleilleszkedsz abba, amire Ő elhívott téged, meg fogod tapasztalni, napról-napra, ahogy rád árad ez a mennyei békesség, az Ő megnyugtatása.

 

4./ Még akkor is, amikor "nem mennek túl jól" a dolgaid, de rábízodmagad.

- Mert amit Ő végzett, amit Ő végez, és Aki Ő, a békesség innen fakad az életedben.

- És az "iga közös", az Övét vetted fel, abban jársz, Vele együtt... Egész életed közösségben van Ővele.

- No, itt a titok. Innen jön a mennyei békesség, a megbékéltetés, a megnyugtatás az életedre. Az Ővele való személyes közösségből. Ő az, nem más... Személyesen. És szeret...

 

5./ S erre vezetsz el másokat is...