Útkészítés

"Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt - mert az Úr szája szólt." (Ézsaiás 40, 3-5)

 

1./ Van egy törvényszerűség, ha az Úr Jézussal jársz: az élethelyzeteket az Úr felhasználja. Nem lesz hiábavalóvá, amin átmész. Ha az Úré vagy - ha Őt szereted - javadat fogják munkálni, valamiképpen. A "puszta" is, ami a "kietlenséget", a "kellemetlen helyzeteket", a "nehézségeket" jelenti az életedben.

- Van, hogy ezek történelmi helyzetből fakadóan jelennek meg (egy olyan korszakban élsz, ahol az Urat megpróbálják "kiiktatni" a hétköznapok világából, támadásokat intéznek az evangéliumi hit ellen, és minden ellen, ami kedves, ami tiszta és Isten szerint való).

- De van, hogy egyszerűen személyes életed egy időszakáról van szó, hosszabbról, vagy rövidebbről.

- Van, hogy tehetsz arról, hogy belekerültél (rossz döntéseket hoztál, helytelenül viselkedtél, stb.), de van, hogy egyszerűen "kialakult", vagy "rád tört", mint egy betegség, vagy egy hozzátartozód elvesztése, stb.

- Egy biztos: ha szereted az Urat, és átmész egy "puszta-időszakon", ("puszta-helyzeten"), akkor annak lehet jelentősége az életedben, és lehet belőle valami olyan jó, ami amúgy nem lenne ott az életedben... Ez az Ige erről (is) beszél.

 

"Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt - mert az Úr szája szólt." (Ézsaiás 40, 3-5)

 

2./ "Ha már "puszta", akkor legyen útkészítés! Ez egy másik fontos üzenete ennek az Igének.

3./ Természetesen az Ézsaiás 40 az Úr Jézus eljövetelének prófétai előzetese. Keresztelő János töltötte be, a maga részéről, és az "Úr dicsősége" az Úr Jézus volt, Aki megjelent, és "minden test látta Őt", akár úgy, hogy akkoriban nem csak "kivételezettek", hanem "bárki", akár pedig úgy, hogy amikor visszajön, "minden szem látni fogja Őt", és "néznek majd Rá, mint Akit átszegeztek..."

Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek! Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sujtotta őt az Úr keze minden bűneiért. Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérczek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt. Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága! Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; bizony fű a nép. Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad! Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek! Ímé, az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé, jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte. Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti. Ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértéklé az egeket arasszal, a föld porát ki foglalámérczébe, és a hegyeket ki tette körtefontra, és a halmokat a mérlegserpenyőbe? Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta Őt, mint tanácsosa? Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa Őt, és tanítsa Őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa Őt az értelem útára? Ím a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben, olyanoknak tekintetnek; ímé a szigeteket mint kis port emeli föl! És a Libánon nem elég a tűzre, és vada sem elég az áldozatra. Minden népek semmik Ő előtte, a semmiségnél és ürességnél alábbvalóknak tartja. És kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítetek Ő róla? A bálványt a mester megönti, és az ötvös megaranyozza azt, és olvaszt ezüst lánczot reá; A ki szegény ily áldozatra, oly fát választ, a mely meg nem rothad; okos mestert keres, hogy oly bálványt állítson, a mely nem ingadoz. Hát nem tudjátok és nem hallottátok-é, hát nem hirdettetett néktek eleitől fogva, hát nem értettétek-é meg a föld fundamentomait? Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra; Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld biráit hiábavalókká változtatja; Még alig plántáltattak, még alig vettetének el, alig vert gyökeret a földben törzsük, és Ő csak rájok fuvall, és kiszáradnak és őket, mint polyvát, forgószél ragadja el: Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék?szól a Szent. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, a ki kihozza seregöket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok sincsen. Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?! Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, a ki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége! Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” Ésaiás 40

4./ Emellett pedig a saját életünkben is van jelentősége most, itt, ezeknek a verseknek: és ez többek között az lehet, hogy "ha már puszta", ha már nehézség, ha már amúgy is át kell menni valamin, miért ne lehetne belőle valami olyan áldás, ami átjárja egész életünket?

- Ha valami akadályoz Téged, Uram, az én életemben, vedd, és vidd el, tedd simává, átengedem Neked a teret, Uram.

- Ha már úgyis nehéz a helyzet, legyen haszna, Uram, végezd el bennem. Ámen.

 

"Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt - mert az Úr szája szólt." (Ézsaiás 40, 3-5)

 

5./ Mi mit jelenthet az emberi életben? Ezek jutottak eszembe hirtelenében:

- Völgy, ami felemelkedik: a./ hiányok, amik elválasztanak - az odaszánás hiánya pl. b./ hitetlenség, ami próbál megfosztani az Úr cselekedeteitől és terveitől. c./ Az Ige ismeretének, megértésének és megcselekvésének hiánya... Bizonyos területek, ahol az Úr beszélni akar... Amiket el akar végezni benned, hogy ott legyenek az életedben (akár anyagi területen, akár kapcsolatok terén, stb.).

- Hegy és halom, ami alászáll: a./ büszkeség, ami akadály az Úr előtt, b./ okoskodás, ami bénítja az Úr hitre indító munkáját, vagy a melléd állított emberekkel való együttmunkálkodásodat.

- Egyenetlen, ami egyenessé lesz: a./ veszekedések, konfliktusok, feszültségek, amikben nem engednél amúgy... b./ anyagi dolgokhoz való hozzáállás, a tiszta beszéd (hazugságtól mentes beszédek) c./ tisztátalan viselkedések.

 

6./ Mit mond a "szó"? Azt, hogy készítsd az Úr útját.

- Vagyis: ne kapaszkodj abba, ami elválaszt, hanem tedd le, engedd át az Úr kezébe, hívd be Őt, hogy segítsen rendbe tenni, szabadítsd fel életedet, élethelyzetedet ezek alól az igák alól, minden bilincs és rossz szokás, bénítás alól... Hívd segítségül az Úr nevét, és megszabadít téged.

- Amikor valami rosszon mész át, valahogy könnyebben tudsz engedni, hogy az Úr elvégezzen valamit benned. Úgyhogy hajrá...

 

"Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt - mert az Úr szája szólt." (Ézsaiás 40, 3-5)

 

7./ Mit jelent a "minden"?

- Ez azt jelenti, hogy csinálj rendet. Ne hagy ott a port, a rendetlenséget. Ha már lúd, legyen kövér. Ha belemész a rendcsinálásba, hadd tegyen rendet az Úr maga, a saját mértéke szerint. Ne maradjon akadály. Nem bánod meg...

- A te életedben végbemegy, és általad az Úr tudja megmutatni dicsőségét. "Minden test látni fogja azt" - ha nem ezen a földön, egy nap, amikor a mennyei értékítéletnél, amikor rálátást nyer mindenki arra, amit Ő végzett el, nyilvánvalóvá lesz, hogy milyen jelentősége volt ennek a pontnak is az életedben, mennyire kellett, hogy "minden völgy... minden hegy és halom" a helyére kerüljön... Így tudta az Úr megmutatni az Ő dicsőségét a te életedben - életeden keresztül - is.

--Akkor, ott, mindenki látni fogja, és az Úr megdicsőül (nyilvánvalóvá válik, hogy milyen volt, milyen Ő) a te életeden keresztül is.